East to West: 6/18/14 - 7/7/14
 (New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Kansas, Colorado, Utah, Arizona, California)

South to North: 7/7/14 - 8/6/14
 (California, Oregon, Washington)

West to East: 8/6/14 - 8/15/14
 (Washington, Idaho, Montana, Wyoming, South Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York)